Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΔΩΔΕΚΑ ΙΚΕ

Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών, αποτελούν προτεραιότητα για την ΔΩΔΕΚΑ ΙΚΕ . Μαζί με την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών μέσων, αποτελούν τον οδηγό κάθε συναλλαγής και επικοινωνίας με τους πελάτες μας και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για την εταιρεία μας η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προβλέπει τη μέριμνα για την κατά το δυνατόν ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των ενδιαφερόμενων μερών (πελατών, εργαζομένων, προμηθευτών, τοπικών κοινωνιών κ.λπ.), με τρόπο εξισορροπητικό, προς όφελος της κοινωνίας και της επιχείρησης.

 

Η εταιρεία μας έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας υπεύθυνες πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές αναφορικά με την παροχή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες της και την αειφόρο ανάπτυξή της, προς όφελος της κοινωνίας και των εργαζομένων της.

 

Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο, μεριμνά για το ανθρώπινο δυναμικό της και το εργασιακό περιβάλλον, την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

 

Η εταιρεία ΔΩΔΕΚΑ ΙΚΕ. δεν εμπλέκεται και δεν υποστηρίζει τη χρήση της παιδικής εργασίας και της καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. Επίσης δεν υποστηρίζει τις διακρίσεις στην πρόσληψη, την αμοιβή, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απόλυση ή τη συνταξιοδότηση με βάση τη φυλή, την καταγωγή, τη θρησκεία, την αναπηρία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις πολιτικές απόψεις, την ηλικία ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακρίσεις. Παρέχει στο προσωπικό της ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, καθώς επίσης το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Αντιμετωπίζει το προσωπικό της με αξιοπρέπεια και σεβασμό, σέβεται τα ωράρια εργασίας, τις δημόσιες αργίες και τις βασικές αποδοχές και παροχές των εργαζομένων της. Η εταιρεία ΔΩΔΕΚΑ ΙΚΕ. σέβεται την Συνθήκη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), καθώς επίσης τη Διεθνή Δήλωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UN Human Rights Convention) και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

 

Η εταιρεία ΔΩΔΕΚΑ ΙΚΕ δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με την Εθνική Νομοθεσία και όλους τους ισχύοντες νόμους, τους οποίους η εταιρεία προσυπογράφει.

 

Η Πολιτική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής των προϊόντων μας, κατανοείται σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας – αρχής γενομένης από τη Διοίκηση και ανασκοπείται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Η υλοποίηση της αποτελεί καθήκον όλων των εργαζομένων και των υπεύθυνων τμημάτων.

 

Ο εκ των διαχειριστών

Δημητρακουλάκος Βασίλης